Nabór 1

Zanim zaczniesz

Zanim przejdziesz do sekcji, w której składa się dokumenty aplikacyjne przeczytaj poniższą instrukcję i zapoznaj się z katalogiem informacyjnym (link poniżej).

Instrukcja wideo składania wniosku:

Krok 0. Informacje wstępne

Praca nad innowacjami w POPOJUTRZE 3.0 składa się z dwóch etapów:
PREINKUBACJI i INKUBACJI (więcej o tym w Procedurach - do pobrania poniżej).
W tym momencie aplikujecie do PREINKUBACJI i tego dotyczy ta instrukcja. 


Rekrutacja na tym etapie obejmuje złożenie formularza online i 2 załączników:

  • maks. 5-minutowego filmu o innowacji w formacie MP4/AVI (tzw. pitch) - jest to podstawa oceny,
  • karty innowacji - będącej uzupełnieniem filmu.


UWAGA: w karcie innowacji znajdują się obszary i pytania, na które odpowiedzi należy udzielić na filmie.
Na przykład sekcja I: PROBLEM - na filmie powinna znaleźć się odpowiedź na pytania:
  • Jaki problem związany z edukacją chcecie rozwiązać?
  • Jak istotny jest to problem? 
 
Uzupełnienie treści wskazanych na filmie w szczególności badania, raporty, analizy potwierdzające istnienie i skalę problemu powinny znaleźć się w karcie innowacji. 
Dalej poprowadzimy Cię krok po kroku i wszystko wyjaśnimy w szczegółach

Krok 1. Czy to dla mnie?

Szukamy zespołów (min. 2 osoby), które zidentyfikowały problem w edukacji i mają pomysł, jak można go rozwiązać. W POPOJUTRZE 3.0 priorytetowo traktujemy te innowacje, które mogą być skalowane i pomóc dużej grupie odbiorców. Sprawdź sekcję z Skorzystaj z innowacji, żeby zobaczyć jakie projekty wspieraliśmy w przeszłości.

Pamiętaj, że formularz aplikacyjny składa tylko LIDER_KA zespołu!

Krok 2. Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami

Pobierz wszystkie dokumenty dotyczące tego naboru i zapoznaj się z nimi
I. PROCEDURY
II.A. GRUPA NIEFORMALNA: WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z KARTĄ INNOWACJI
II.B. GRUPA FORMALNA: WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z KARTĄ INNOWACJI
III. KARTA OCENY INNOWACJI
IV. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Krok 3. Oceń swoje szanse

Przygotowaliśmy dla Ciebie narzędzie, które pozwoli ocenić Ci szanse w naborze i popracować nad aplikacją jeszcze przed jej złożeniem. Kliknij poniżej i sprawdź.

Krok 4. Przeczytaj najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zanim zadasz pytanie sprawdź nasz FAQ w dalszej części tej strony. Jeśli tam nie ma odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie to skorzystaj z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej FAQ lub umów się na konsultację.

Krok 5. Konsultacja

Chcesz skonsultować swój pomysł? Możesz umówić się z nami na 15-minutową konsultację. Kontakt do nas znajdziesz poniżej.
Uwaga: liczba slotów na konsultacje jest ograniczona, a zainteresowanie nimi bardzo duże.

Brawo! Teraz możesz przejść do formularza zgłoszeniowego

Nabór 1 - zakończony

Dziękujemy za Wasze zgłoszenia!

Write your awesome label here.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

AGNIESZKA DUKARSKA
tutorka
T: +48 534 098 072
E: a.dukarska@senseconsulting.pl
KINGA SKRZYNIARZ
TUTORKA
T: +48 722 399 924
E: k.skrzyniarz@senseconsulting.pl
ANNA WIŚNIEWSKA
TUTORKA
T: +48 533 360 949
E: a.wisniewska@senseconsulting.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czym są innowacje społeczne?

To nowe, bardziej skuteczne, tańsze metody rozwiązywania problemów społecznych – w przypadku Projektu POPOJUTRZE 3.0 obszarem interwencji jest KSZTAŁCENIE, tj. innowacje z zakresu edukacji formalnej i pozaformalnej, ukierunkowane na edukację na każdym etapie życia człowieka.

Co oznacza innowacyjność rozwiązania?

Innowacja społeczna powinna być rozwiązaniem INNOWACYJNYM w skali kraju, tj. nie powielać rozwiązań już funkcjonujących, np. działań zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programach Operacyjnych oraz innowacji, które były albo są wdrażane w innych miejscach (np. w pozostałych inkubatorach innowacji społecznych).

Kto może wziąć udział?

W projekcie może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2-osobowego zespołu pracującego nad innowacją i przedstawienie unikatowego pomysłu na rozwiązanie istotnego problemu w edukacji.

Czy mogę wziąć udział w więcej niż jednym naborze?

Każda osoba może wziąć udział max. w 2 naborach, a w ramach jednego naboru być członkiem tylko jednego zespołu. Powyższe będzie weryfikowane formalnie na etapie oceny zgłoszeń.

Jakie rodzaju koszty są kwalifikowalne w projekcie?

Wszystkie koszty bezpośrednio związane z opracowaniem innowacji np. wynagrodzenia: autorów, grafika, programisty (jeśli powstaje aplikacja), koszty nagrania wideo, podcastów, korekta językowa itd. W POPOJUTRZE 3.0 nie kwalifikujemy kosztów dot. administrowania. Za niekwalifikowalne uznane zostaną również wszystkie koszty zw. z obsługą, jak np. zarządzanie projektem czy koszty wynajmu biura, koszt promocji innowacji. Co do zasady również zakup sprzętu jest niekwalifikowalny, wyjątek stanowi zakup, którego koszt przy samodzielnej obsłudze byłby niższy niż zakup usługi na zewnątrz (np. zespół ma kompetencje i zajmuje się zawodowo nagrywaniem filmów, w ramach innowacji chcą stworzyć 10 materiałów wideo, zlecenie na zew. usługi kosztuje np. 30 tys. zł, natomiast zakup sprzętu i nagranie profesjonalnych filmów własnym sumptem wyniesie 20 tys. zł). Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione rynkowo.

Czy jako liderka grupy zawieram umowy z członkami zespołu i konsultantami? Jeśli tak, to czy jest preferowany / wymagany typ umowy i kto w tym przypadku jest stroną zatrudniającą?

Realizator nie wymaga przedkładania umów na wykonanie konkretnych zadań związanych z pracą nad koncepcją innowacji. Nie wymagamy także przedłożenia umowy z członkiem zespołu, który pracuje nad innowacją w ramach grupy nieformalnej. W ramach budżetu grantu można zaplanować wydatek związany z pracą zespołu nad innowacją (np. określając liczbę godzin x stawka za godzinę). Można także zaplanować wydatek związany z konsultacją / doradztwem / ekspertyzą. Należy pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośredni służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Jak wygląda rozliczanie grantu po stronie grantobiorcy?

Zasady dot. rozliczania grantów reguluje punkt III procedur.
W umowie grantowej zobowiązujecie się Państwo do realizacji grantu zgodnie z jego przeznaczeniem. Realizator projektu, będzie rozliczał transzę przekazanego grantu poprzez weryfikację i potwierdzenie realizacji zadań przewidzianych w Specyfikacji innowacji oraz na podstawie uzyskanych rezultatów. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą przez Realizatora sprawdzane. Rozliczamy się tylko z etapów prac nad innowacją.

Czy grupa nieformalna powinna założyć osobne konto bankowe aby otrzymywać transze grantu?

NIE, może to być konto już istniejące np. lidera grupy.

Czy wszyscy członkowie zespołu muszą być obecni podczas warsztatów?

Wymagana jest obecność min. 1 członka zespołu. Obecność na warsztatach jest obowiązkowa.

Co w przypadku, gdy film będzie dłuższy lub w innym formacie?

Nie będziemy przyjmować filmów dłuższych, ani w innym formacie niż podany. Jeśli ktoś złoży niepoprawnie, jednokrotnie możemy wezwać do uzupełnień, plik niezgodny będzie odrzucony.

Co brane jest pod uwagę przy ocenie efektywności kosztowej?

Kryterium efektywności kosztowej na etapie preinkubacji jest oceniane za pomocą odniesienia proponowanego rozwiązania i efektów z nim związanych do średniej wartości grantu przewidzianego w POPOJUTRZE 3.0 (100 000 PLN). Proszę wskazać jak stosunek nakładów będzie się miał do osiągniętych rezultatów. Proszę wskazać czy średnia kwota grantu jest adekwatna dla zbudowania opisanego rozwiązania, także w kontekście planowanych efektów.