Regulamin

Niniejsza umowa ma zastosowanie między użytkownikiem niniejszej Witryny a Sense Consulting Sp. z o.o., właścicielem (właścicielami) niniejszej Witryny. Uznaje się, że zgoda użytkownika na przestrzeganie i związanie się klauzulami 1, 2, 4-11 i 15-25 niniejszych Warunków następuje w momencie pierwszego skorzystania z Witryny. Klauzule 3 i 12-14 mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Żadna część niniejszej Witryny nie stanowi oferty umownej podlegającej akceptacji. Zamówienie użytkownika stanowi ofertę umowną, a przyjęcie przez nas tej oferty uznaje się za dokonane z chwilą wysłania przez nas do użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

1. Definicje

W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie:
"Konto": oznacza łącznie dane osobowe, Informacje o płatnościach i dane uwierzytelniające używane przez Użytkowników w celu uzyskania dostępu do Płatnych Treści i/lub dowolnego Systemu komunikacji w Witrynie;
"Treść": oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych i wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, które pojawiają się na tej stronie internetowej lub stanowią jej część;
"Udogodnienia": oznaczają łącznie wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które Sense Consulting Sp. z o.o. udostępnia za pośrednictwem Witryny obecnie lub w przyszłości;
"Usługi": oznaczają usługi dostępne dla użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny, w szczególności korzystanie z zastrzeżonej platformy e-learningowej Sense Consulting Sp. z o.o.;
"Informacje dotyczące płatności": oznaczają wszelkie dane wymagane do zakupu Usług za pośrednictwem tej Witryny. Obejmuje to między innymi numery kart kredytowych / debetowych, numery kont bankowych i kody sortowania;
"Lokal": oznacza nasze miejsce (miejsca) prowadzenia działalności znajdujące się pod adresem [ADRES];
"System": oznacza dowolną infrastrukturę komunikacyjną online, którą Sense Consulting Sp. z o.o. udostępnia za pośrednictwem Strony internetowej obecnie lub w przyszłości. Obejmuje to między innymi pocztę elektroniczną, fora dyskusyjne, czaty na żywo i łącza e-mail;
"Użytkownik" / "Użytkownicy": oznacza każdą osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest zatrudniona przez Sense Consulting Sp. z o.o.. Ltd i działającą w ramach swojego zatrudnienia;
"Witryna": oznacza witrynę internetową, z której aktualnie korzystasz (www.popojutrze.pl) i wszelkie subdomeny tej witryny (np. subdomain.yourschool.com), chyba że wyraźnie wykluczają to ich własne warunki; oraz
"My/Nasi": oznacza Sense Consulting Sp. z o.o., SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Podgórze 11/31, 61-749 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309859

2. Ograniczenie wieku

Osoby poniżej 18 roku życia powinny korzystać z Witryny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Informacje dotyczące płatności muszą być dostarczone przez osobę dorosłą lub za jej zgodą.

3. Klienci biznesowi

Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do klientów nabywających Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Własność intelektualna

 • 4.1 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie 5 niniejszych Warunków, wszystkie Treści zawarte na Stronie, o ile nie zostały przesłane przez Użytkowników, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo, kompilacje danych, układ strony, kod bazowy i oprogramowanie, są własnością Sense Consulting Sp. z o.o., naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie materiały są chronione przez obowiązujące w Polsce i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i inne prawa.
 • 4.2 Z zastrzeżeniem punktu 6, użytkownik nie może powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać ani w żaden inny sposób ponownie wykorzystywać materiałów z Witryny, chyba że wskazano inaczej w Witrynie lub udzielono nam na to wyraźnej pisemnej zgody.

5. Własność intelektualna osób trzecich

 • 5.1 O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie i znaki towarowe, do zdjęć i opisów produktów należą do producentów lub dystrybutorów takich produktów.
 • 5.2 Z zastrzeżeniem punktu 6, użytkownik nie może powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać lub w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać takich materiałów, chyba że wskazano inaczej na Stronie Internetowej lub uzyskano na to wyraźną pisemną zgodę odpowiedniego producenta lub dostawcy.

6. Dozwolony użytek własności intelektualnej

Materiały z Witryny mogą być ponownie wykorzystywane bez pisemnej zgody, jeśli ma zastosowanie którykolwiek z wyjątków wyszczególnionych w treści ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, strony te nie znajdują się pod kontrolą Sense Consulting Sp. z o.o. ani naszych podmiotów stowarzyszonych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich stron internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich. Umieszczenie linku do innej witryny na tej stronie nie oznacza poparcia dla samych witryn lub osób sprawujących nad nimi kontrolę.

8. Linki do niniejszej witryny

Osoby pragnące umieścić link do niniejszej Witryny w innych witrynach mogą to zrobić wyłącznie do strony głównej witryny www.popojutrze.pl bez naszej uprzedniej zgody. Głębokie linkowanie (tj. linki do określonych stron w witrynie) wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres popojutrze@senseconsulting.pl.

9. Korzystanie z urządzeń komunikacyjnych

 • 9.1 Korzystając z dowolnego Systemu w Witrynie, użytkownik powinien postępować zgodnie z poniższymi zasadami. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika:
 • 9.1.1 Nie wolno używać nieprzyzwoitego lub wulgarnego języka;
 • 9.1.2 Użytkownik nie może przesyłać treści, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób budzą zastrzeżenia. Obejmuje to między innymi treści obraźliwe, zawierające groźby, nękające, zniesławiające, ageistyczne, seksistowskie lub rasistowskie;
 • 9.1.3 Użytkownik nie może przesyłać treści, które mają na celu promowanie lub podżeganie do przemocy;
 • 9.1.4 Zaleca się dokonywanie zgłoszeń w języku polskim lub angielskim, ponieważ możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytania przesłane w innych językach;
 • 9.1.5 Sposób identyfikacji użytkownika nie może naruszać niniejszego Regulaminu ani obowiązujących przepisów prawa;
 • 9.1.6 Użytkownikowi nie wolno podszywać się pod inne osoby, w szczególności pod pracowników i przedstawicieli Sense Consulting Sp. z o.o. lub naszych podmiotów stowarzyszonych; oraz
 • 9.1.7 Użytkownikowi nie wolno używać naszego Systemu do nieautoryzowanej komunikacji masowej, takiej jak "spam" lub "wiadomości-śmieci".
 • 9.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sense Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkiej komunikacji kierowanej do nas lub za pośrednictwem naszego Systemu.
 • 9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sense Consulting Sp. z o.o. może przechowywać kopie wszelkiej komunikacji z nami lub przy użyciu naszego Systemu.
 • 9.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przesyłane do nas za pośrednictwem naszego Systemu mogą być przez nas modyfikowane w dowolny sposób i niniejszym zrzeka się moralnego prawa do bycia identyfikowanym jako autor takich informacji. Wszelkie ograniczenia, jakie użytkownik może chcieć nałożyć na wykorzystanie przez nas takich informacji, muszą zostać nam przekazane z wyprzedzeniem, a my zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich warunków i powiązanych z nimi informacji.

10. Konta

 • 10.1 W celu nabywania Usług na tej Stronie Internetowej i korzystania z niektórych innych części Systemu, użytkownik jest zobowiązany do utworzenia Konta, które będzie zawierać pewne dane osobowe i Informacje o Płatnościach, które mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania ze Strony Internetowej, ponieważ możemy nie wymagać informacji o płatnościach, dopóki użytkownik nie zechce dokonać zakupu. Kontynuując korzystanie z tej Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
 • 10.1.1 wszystkie podane informacje są dokładne i zgodne z prawdą;
 • 10.1.2 użytkownik ma pozwolenie na przesłanie informacji o płatności, jeśli takie pozwolenie może być wymagane; oraz
 • 10.1.3 użytkownik będzie dbał o dokładność i aktualność tych informacji. Utworzenie Konta przez użytkownika stanowi potwierdzenie jego oświadczeń i gwarancji.
 • 10.2 Zaleca się nieudostępnianie danych Konta, w szczególności nazwy użytkownika i hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku udostępnienia przez użytkownika danych Konta. Jeśli użytkownik korzysta ze wspólnego komputera, zaleca się, aby nie zapisywał danych swojego Konta w przeglądarce internetowej.
 • 10.3 Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że dane jego Konta zostały uzyskane przez inną osobę bez jego zgody, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami w celu zawieszenia Konta i anulowania wszelkich nieautoryzowanych zamówień lub płatności, które mogą być w toku. Należy pamiętać, że zamówienia lub płatności można anulować tylko do momentu rozpoczęcia świadczenia Usług. W przypadku, gdy nieautoryzowane świadczenie usług rozpocznie się przed powiadomieniem nas przez użytkownika o nieautoryzowanym charakterze zamówienia lub płatności, użytkownik zostanie obciążony opłatą za okres od rozpoczęcia świadczenia usług do dnia powiadomienia nas przez użytkownika i może zostać obciążony opłatą za cykl rozliczeniowy trwający jeden miesiąc.
 • 10.4 Wybierając nazwę użytkownika, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków określonych powyżej w punkcie 9. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować zawieszeniem i/lub usunięciem konta użytkownika.

11. Wypowiedzenie i anulowanie kont

 • 11.1 Użytkownik lub Sense Consulting Sp. z o.o. może zamknąć swoje Konto. Jeśli zamkniemy Konto użytkownika, zostanie on o tym powiadomiony pocztą elektroniczną wraz z wyjaśnieniem przyczyny zamknięcia. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta bez podania przyczyny.
 • 11.2 Jeśli zamkniemy Konto użytkownika, wszelkie bieżące lub oczekujące zamówienia lub płatności na Koncie użytkownika zostaną anulowane, a świadczenie Usług nie zostanie rozpoczęte.

12. Usługi, ceny i dostępność

 • 12.1 Whilst every effort has been made to ensure that all general descriptions of Services available from Sense Consulting Sp. z o.o. correspond to the actual Services that will be provided to you, We are not responsible for any variations from these descriptions as the exact nature of the Services may vary depending on your individual requirements and circumstances. This does not exclude Our liability for mistakes due to negligence on Our part and refers only to variations of the correct Services, not different Services altogether. Please refer to sub-Clause 13.8 for incorrect Services.
 • 12.2 Where appropriate, you may be required to select the required Plan of Services.
 • 12.3 We neither represent nor warrant that such Services will be available at all times and cannot necessarily confirm availability until confirming your Order. Availability indications are not provided on the Website.
 • 12.4 All pricing information on the Website is correct at the time of going online. We reserve the right to change prices and alter or remove any special offers from time to time and as necessary.
 • 12.5 In the event that prices are changed during the period between an order being placed for Services and Us processing that order and taking payment, then the price that was valid at the time of the order shall be used.

13. Orders and Provision of Services

 • 13.1 Żadna część niniejszej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Zamówienie użytkownika stanowi ofertę umowną, którą możemy, według własnego uznania, zaakceptować. Nasza akceptacja jest wskazywana przez wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Wiążąca umowa między Sense Consulting Sp. z o.o. a użytkownikiem zostanie zawarta dopiero po wysłaniu przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 • 13.2 Potwierdzenia zamówień zgodnie z podpunktem 13.1 będą wysyłane do użytkownika przed rozpoczęciem świadczenia Usług i będą zawierać następujące informacje:
 • 13.2.1 Potwierdzenie zamówionych Usług, w tym pełne szczegóły dotyczące głównych cech tych Usług;
 • 13.2.2 W pełni wyszczególnione ceny zamówionych Usług, w tym, w stosownych przypadkach, podatki, dostawa i inne dodatkowe opłaty;
 • 13.2.3 Odpowiednie godziny i daty świadczenia Usług;
 • 13.2.4 Poświadczenia użytkownika i odpowiednie informacje umożliwiające dostęp do tych usług.
 • 13.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy zamówienia użytkownika, w normalnych okolicznościach nie zostanie pobrana żadna płatność. W każdym przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez użytkownika w związku z tym zamówieniem zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 • 13.4 Płatność za Usługi zostanie pobrana za pośrednictwem wybranej przez użytkownika metody płatności, natychmiastowo za każdą opłatę konfiguracyjną odpowiadającą zakupionemu planowi usług oraz tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca ("cykl rozliczeniowy") za opłaty naliczone w poprzednim miesiącu ("cykl rozliczeniowy") ORAZ/LUB zgodnie ze wskazaniami w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia.
 • 13.5 Staramy się zrealizować Zamówienie w ciągu 2-3 dni roboczych, a jeśli nie, w rozsądnym terminie po złożeniu Zamówienia, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Zamówienia w rozsądnym terminie, poinformujemy o tym użytkownika w momencie składania przez niego Zamówienia za pomocą notatki na odpowiedniej stronie internetowej lub kontaktując się z użytkownikiem bezpośrednio po złożeniu przez niego Zamówienia. Czas nie jest istotą Umowy, co oznacza, że będziemy dążyć do realizacji Zamówienia w uzgodnionych ramach czasowych, ale nie jest to istotny warunek Umowy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli tego nie zrobimy. Jeśli świadczenie Usług ma rozpocząć się w ciągu 14 dni kalendarzowych od przyjęcia przez nas zamówienia użytkownika, na wyraźne żądanie użytkownika będzie on zobowiązany do wyraźnego potwierdzenia, że jego ustawowe prawa do odstąpienia od umowy, wyszczególnione poniżej w Klauzuli 14, zostaną naruszone.
 • 13.6 Sense Consulting Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby świadczyć Usługi z należytą fachowością i starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami handlowymi.
 • 13.7 W przypadku świadczenia Usług, które są niezgodne z zamówieniem użytkownika, a tym samym nieprawidłowe, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z London General Insurance Company Limited w celu poinformowania London General Insurance Company Limited o błędzie. Zapewnimy, że wszelkie niezbędne poprawki zostaną wprowadzone w ciągu pięciu (5) dni roboczych.
 • Do świadczenia niektórych Usług mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Użytkownik zostanie poproszony o przeczytanie i potwierdzenie akceptacji takich warunków podczas składania Zamówienia.
 • 13.8 Sense Consulting Sp. z o.o. zapewnia pomoc techniczną za pośrednictwem naszego forum pomocy technicznej online i/lub telefonicznie. Sense Consulting Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć w odpowiednim czasie, ale nie gwarantujemy określonego czasu odpowiedzi.

14. Anulowanie zamówień i usług

Chcemy, aby użytkownik był w pełni zadowolony z Produktów lub Usług zamówionych w Sense Consulting Sp. z o.o.. Jeśli chcesz porozmawiać z nami na temat swojego Zamówienia, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 61 843 26 11 lub pocztą elektroniczną pod adresem popojutrze@senseconsulting.pl lub napisz do nas na nasz adres (patrz sekcja 1 powyżej). Użytkownik może anulować przyjęte przez nas Zamówienie lub odstąpić od Umowy. Jeśli jakiekolwiek Warunki Szczegółowe towarzyszące Usłudze zawierają warunki dotyczące anulowania Usługi, zastosowanie będą miały zasady anulowania określone w Warunkach Szczegółowych.
 • 14.1 Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium Unii Europejskiej, przysługuje mu ustawowe prawo do okresu odstąpienia od umowy. Okres ten rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia i zawarciu umowy między Sense Consulting Sp. z o.o. a użytkownikiem i kończy się po upływie 14 dni kalendarzowych od tej daty. Jeśli użytkownik zmieni zdanie na temat Usług w tym okresie i zechce anulować zamówienie, powinien niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie, korzystając z następującego adresu e-mail: . Prawo użytkownika do anulowania zamówienia w okresie odstąpienia od umowy podlega postanowieniom podpunktu 14.2.
 • 14.2 Jak określono w subklauzuli 13.6, jeśli świadczenie Usług ma rozpocząć się w okresie karencji, użytkownik jest zobowiązany do złożenia wyraźnego żądania w tym zakresie. Żądając rozpoczęcia świadczenia Usług w ciągu 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe postanowienia:
 • 14.2.1 Jeśli Usługi zostaną w pełni wykonane w ciągu 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy, użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu świadczenia Usług.
 • 14.2.2 W przypadku rezygnacji z Usług po rozpoczęciu ich świadczenia, ale jeszcze przed jego zakończeniem, użytkownik będzie nadal zobowiązany do zapłaty za Usługi świadczone do momentu poinformowania nas o chęci rezygnacji. Należna kwota zostanie obliczona proporcjonalnie do pełnej ceny Usług i faktycznie świadczonych Usług. Wszelkie kwoty, które zostały już zapłacone za Usługi, zostaną zwrócone z zastrzeżeniem potrąceń obliczonych zgodnie z powyższym. Zwroty, w stosownych przypadkach, będą dokonywane w ciągu 5 dni roboczych, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania nas przez użytkownika o zamiarze anulowania subskrypcji.
 • 14.3 Rezygnacja z Usług po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy podlega szczegółowym warunkom regulującym te Usługi i może podlegać minimalnemu okresowi obowiązywania umowy.

15. Prywatność

Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności (www.popojutrze.pl/privacy), która jest włączona do niniejszego Regulaminu przez niniejsze odniesienie. Aby wyświetlić Politykę prywatności, należy kliknąć powyższy link.

16. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika (ochrona danych)

 • 16.1 Wszystkie dane osobowe, które możemy gromadzić (w tym między innymi imię i nazwisko oraz adres użytkownika), będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz prawami użytkownika wynikającymi z tej ustawy.
 • 16.2 Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:
 • 16.2.1 Świadczenie naszych usług na rzecz użytkownika;
 • 16.2.2 Przetwarzanie płatności użytkownika za Usługi; oraz
 • 16.2.3 Informowania użytkownika o nowych produktach i usługach dostępnych w naszej ofercie. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania mu tych informacji.
 • 16.3 W pewnych okolicznościach (na przykład w przypadku chęci zakupu Usług na kredyt) i za zgodą użytkownika możemy przekazać jego dane osobowe biurom informacji kredytowej.
 • 16.4 Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika żadnym innym stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

17. Zastrzeżenia

 • 17.1 Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że Witryna spełni wymagania użytkownika, że będzie zadowalającej jakości, że będzie odpowiednia do określonego celu, że nie będzie naruszać praw osób trzecich, że będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami, że będzie bezpieczna i że wszystkie podane informacje będą dokładne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych wyników korzystania z naszego Serwisu lub Usług.
 • 17.2 Żadna część niniejszej Witryny nie stanowi porady, a na jej treści nie należy polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań.
 • 17.3 Żadna część niniejszej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować.
 • 17.4 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Witryna jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, zdecydowanie zaleca się wzięcie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo internetowe, dane osobowe i komputery.

18. Zmiany w Usługach i niniejszych Warunkach i Postanowieniach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Witryny, jej Treści lub niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik będzie związany wszelkimi zmianami Regulaminu od momentu pierwszego skorzystania z Witryny po wprowadzeniu zmian. Jeśli jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie na mocy prawa, zmiany te będą miały automatyczne zastosowanie do wszelkich zamówień aktualnie oczekujących na realizację, a także do wszelkich zamówień złożonych przez użytkownika w przyszłości.

19. Dostępność witryny

 • 19.1 Witryna jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje i w miarę dostępności. Sense Consulting Sp. z o.o. wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe, aby zapewnić wysoki czas pracy, w tym architekturę odporną na awarie hostowaną na serwerach w chmurze. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Witryna lub Obiekty będą wolne od wad i/lub usterek i nie zapewniamy żadnego rodzaju zwrotu kosztów za przerwy w działaniu. Nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.
 • 19.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi z awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zdarzeń naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i cenzury.

20. Ograniczenie odpowiedzialności

 • 20.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, przewidywalne lub inne, w tym wszelkie szkody pośrednie, wtórne, szczególne lub przykładowe wynikające z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych. Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzysta z Witryny i jej Treści na własne ryzyko.
 • 20.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sense Consulting Sp. z o.o. za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa ze strony Sense Consulting Sp. z o.o..
 • 20.3 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sense Consulting Sp. z o.o. za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego świadczenia Usług lub polegania na nieprawidłowych informacjach zawartych w Witrynie.
 • 20.4 W przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za wyłączony z niniejszych Warunków i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Niniejszy warunek ma zastosowanie wyłącznie w jurysdykcjach, w których dany warunek jest niezgodny z prawem.

21. Brak zwolnienia

W przypadku, gdy którakolwiek ze stron niniejszego Regulaminu nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego zawartego w niniejszym Regulaminie, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub środka prawnego.

22. Poprzedni Regulamin

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszymi Warunkami a ich wcześniejszymi wersjami, postanowienia niniejszych Warunków mają pierwszeństwo, chyba że wyraźnie określono inaczej.

23. Prawa osób trzecich

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje jakichkolwiek praw osobom trzecim. Umowa zawarta na podstawie niniejszych Warunków jest zawierana między użytkownikiem a Sense Consulting Sp. z o.o..

24. Komunikacja

 • 24.1 Wszelkie zawiadomienia/komunikaty należy przekazywać nam pocztą na adres naszej siedziby (patrz adres powyżej) lub pocztą elektroniczną na adres popojutrze@senseconsulting.pl. Takie powiadomienie zostanie uznane za otrzymane 3 dni po wysłaniu, jeśli zostanie wysłane pocztą pierwszej klasy, w dniu wysłania, jeśli wiadomość e-mail zostanie odebrana w całości w dniu roboczym oraz w następnym dniu roboczym, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy.
 • 24.2 Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie, możemy od czasu do czasu przesyłać mu informacje o naszych produktach i/lub usługach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien kliknąć łącze "Zrezygnuj z subskrypcji" w dowolnej wiadomości e-mail otrzymanej od nas.

25. Prawo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin oraz stosunki między użytkownikiem a Sense Consulting Sp. z o.o. podlegają prawu Polski i Unii Europejskiej oraz Sense Consulting Sp. z o.o. i będą interpretowane zgodnie z nim, a użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji Polski.